RIC Slovenska Bistrica
RIC Slov. Bistrica - služba za informiranje
Domov O nas Kontakt-lokacija Oglaševanje Fotogalerija
Novice
TV Spored
Videostrani
Glasilo Informator
www.ktvslb.com www.ktvslb.com www.ktvslb.com www.ktvslb.com www.ktvslb.com www.ktvslb.com
 
HITER KONTAKT
RIC Slov. Bistrica
Trg Svobode 26
Tel.: 02 80 50 540
E-pošta: mediji@ric-sb.si
FaceBook
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV-POOBLAŠČENEC
KTV V ŽIVO
STATISTIKA
Ste obiskovalec št.
3667984
Danes smo:
21.6.2024, 7:5:58
 
BISTRIŠKI TV TEDNIK
Bistriški TV tednik 23.5.2024
Bistriški TV tednik 16.5.2024
Bistriški TV tednik 9.5.2024
Bistriški TV tednik 25.4.2024
Bistriški TV tednik 18.4.2024
------------------------------------
ARHIV TEDNIKOV
 
ODDAJE
Monokomedije Marš v tri... sto narodnih
Slavnostna akademija ob prazniku Občine Slov. Bistrica
Znane melodije Sergeja in Petre Rupreht s saksofonistom Otom Vrhovnikom
Koncert Okteta Tinje
Oddaja Aktualno 5.10.2017
------------------------------------
ARHIV ODDAJ
 
 
MINUTE ZA HUMOR (IN VINO VERITAS)
Spravljica (pridiga o domovini) - narodna
Spravljica - pridiga o domovini
In vino veritas 2/2014
------------------------------------
ARHIV
 
 

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

 
Kontaktni podatki upravljavca:
Naziv: RAZVOJNO INFOMACIJSKI CENTER SLOVENSKA BISTRICA
Sedež: TRG SVOBODE 5, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Zakoniti zastopnik: direktor Tomaž Repnik
Telefon: 02 843 02 46
e-mail: info@ric-sb.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:
Center za pravno pomoč, d.o.o.
Primož Obreht, univ. dipl. prav.
Mariborska 69, 3000 Celje
Telefon: 059340910
e-mail: info@czpp.si, primoz@czpp.si

Zaposleni, člani organov zavoda in morebitni drugi posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, ki jih obdeluje zavod, imajo možnost glede vseh vprašanj, vezanih na obdelavo njihovih osebnih podatkov, samostojno stopiti v stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov preko zgoraj objavljenih kontaktnih podatkov. Na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov se lahko navedene osebe obračate tudi z namenom uresničevanja vaših pravic na podlagi predpisov, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov (pravica dostopa, pravica do popravka, pravica do izbrisa, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do ugovora).

1. Namen obdelave osebnih podatkov in pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov
  • Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica obdeluje osebne podatke zaposlenih, članov organov zavoda in morebitnih ostalih oseb, kadar je to potrebno, oziroma kadar ima zavod za to pridobljeno ustrezno soglasje.
  • Osebne podatke zaposlenih obdelujemo za namene izvajanja postopkov zaposlovanja, ter za zagotavljanje nemotenega poteka dela in s tem povezanih postopkov.
  • Osebne podatke članov organov zavoda obdelujemo z namenom zagotavljanja administrativne podpore organom zavoda.
  • Osebne podatke pridobivamo in obdelujemo bodisi na podlagi predpisov, v nasprotnem primeru pa po predhodno izraženi volji (soglasju) zaposlenih ali članov organov zavoda. V določenih primerih osebne podatke obdelujemo tudi z namenom izpolnjevanja specifičnih pogodbenih obveznosti zavoda, z namenom izvajanja dejavnosti zavoda.
Zakonski pravni temelji zavoda za obdelavo osebnih podatkov:
Uredba (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27.4.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 163/22; ZVOP-2)
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 s sprem.; ZDR-1)
Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 11/91 s sprem.; ZZ)
ter drugi predpisi EU, mednarodne pogodbe ali nacionalni predpisi, ki zavodu nalagajo obdelavo ali posredovanje osebnih podatkov državnim organom ali drugim upravljalcem z namenom izpolnjevanja lastnih ali njihovih zakonskih obveznosti in pristojnosti.
Posameznik lahko podana soglasja kadarkoli v celoti ali delno prekliče. Preklic je lahko trajen ali začasen. Preklic posameznik izvede s poslano pisno zahtevo na naslov zavoda, ali po elektronski pošti: info@ric-sb.si. Preklic posameznika nima vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki jo je zavod izvajal pred prejetim preklicem.

V kolikor posameznik meni, da zavod obdelavo osebnih podatkov izvaja v nasprotju z veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov, ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

2. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Zavod osebne podatke obdeluje v mejah in na način, kot to določajo predpisi na področju varstva osebnih podatkov. Osebne podatke tako obdelujemo in hranimo zgolj v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namena obdelave, ter v časovnem obdobju, dokler je hramba potrebna za doseganje zasledovanega cilja.

Kadar je rok hrambe predpisan z zakonom ali podzakonskim aktom, bo zavod osebne podatke hranil zgolj do poteka predpisanega roka hrambe. V ostalih primerih bo zavod osebne podatke hranil znotraj okvira zastaralnih rokov za morebitne obveznosti, ki bi lahko izhajale iz obdelave osebnih podatkov ali iz izvedenih pogodbenih obveznosti zavoda.

Roki hrambe posameznih kategorij osebnih podatkov so natančneje določeni v Evidenci obdelave osebnih podatkov, ki je priloga internega akta zavoda, ki ureja področje varstva osebnih podatkov.
Slovenska Bistrica, dne 25.01.2023

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
direktor
Tomaž Repnik

JAVNI POOBLAŠČENEC

 
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica, ki ga zastopa direktor Tomaž Repnik, skladno z določili 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES - Splošna uredba o varstvu podatkov - GDPR (v nadaljevanju Uredba GDPR)izdaja naslednji

SKLEP O IMENOVANJU POOBLAŠČENE
OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV (DPO)


Za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenuje Primoža OBREHTA, univ. dipl. prav., zaposlenega na delovnem mestu vodja pravne pisarne v podjetju Center za pravno pomoč d. o. o., Mariborska cesta 69, 3000 Celje, ki je dosegljiv preko elektronske pošte primoz@czpp.si in telefonske številke 059340910.

S sklepom o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov bo zavod seznanil Urad informacijskega pooblaščenca. Podatke o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov (ime in priimek, naslov, elektronska pošta in telefonska številka) bo zavod objavil na svoji spletni strani in oglasni deski zavoda.

OBRAZLOŽITEV:

Izdajatelj sklepa je javni zavod in je skladno s 37. členom Uredbe GDPR dolžan imenovati pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. Zavod je z družbo Center za pravno pomoč d. o. o., Mariborska cesta 69, 3000 Celje, sklenil Pogodbo o svetovanju in izvajanju storitev pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO), s katero se je družba Center za pravno pomoč d. o. o. zavezala zavodu zagotavljati storitve pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov ter zavodu posredovati ime ter kontaktne podatke fizične osebe, ki bo v sklopu sklenjene pogodbe prevzete obveznosti izvajala. Zavodu so bili skladno s predmetno pogodbo posredovani zahtevani kontaktni podatki, na podlagi katerih lahko zavod izvede imenovanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov. Zavod bo ime in priimek, naslov, elektronsko pošto in telefonsko številko pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov objavil na svoji spletni strani in oglasni deski zavoda.

Sklep je s tem utemeljen in dokončen.

OBRAZCI, KI SO NAMENJENI POSAMEZNIKOM PRI UVELJAVLJANJU PRAVIC:

 
- Prijava kršitve varstva osebnih podatkov, ki jo posameznik naslovi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov;
- Prijava kršitve varstva osebnih podatkov IP;
- Zahteva za izbris oz. pravica do pozabe;
- Zahteva za omejitev obdelave;
- Zahteva za popravek podatkov;
- Zahteva za prenosljivost podatkov;
- Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki;
- Obrazec - Pravica do ugovora.

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
direktor
Tomaž Repnik 
©2022 RIC Slovenska Bistrica - služba za informiranje [www.ktvslb.com] | Vse pravice pridržane
Izdelava, gostovanje spletne strani in registracija domen slohost.net | Spletno stran ureja Aleš Kolar